Jyotishgher -> Goddess Skandmata

Goddess Chandraghanta
Goddess Skandmata (Source: Internet)

Vedic Origin - She rides a lion and holds her son Skanda in her lap. Maa Skandamata has three eyes and four arms. She holds lotus flower in two hands, while the other two hands display defending and granting mudras, respectively. It is said that by pleasing Maa Skandmata, even a fool can become the master of knowledge. You can attract the special grace of Goddess Durga and fill your life with happiness. We have the means for you.Maa Skandmata Mantra for the forth day of Navratri:Om Hreem Sah Skandamatraye Namah. (Chant it 108 times).

Prasad of the fifth day:Shrikhand with Kesar Pista.

Navratri Worship - Goddess Skandmata is worshipped on the 5th day of Navratri.

Vedic Governing Planet - It is believed that the planet Budha is governed by Goddess Skandamata.

Colour of the fifth day: Cream colour. .

Vedic शास्त्र - Goddess Skandamata mounts on the ferocious lion. She carries baby Murugan in her lap. Lord Murugan is also known as Kartikeya and brother of Lord Ganesha. Goddess Skandamata is depicted with four hands. She carries lotus flowers in her upper two hands. She holds baby Murugan in one of her right hand and keeps the other right hand in Abhaya Mudra. She sits on lotus flower and because of that Skandamata is also known as Goddess Padmasana.

Details - The complexion of Goddess Skandamata is Shubhra (शुभ्र) which describes her white complexion. Devotees who worship this form of Goddess Parvati get the benefit of worshipping Lord Kartikeya. This quality is possessed only by Skandamata form of Goddess Parvati.

Devanagari Name - स्कन्दमाता

Favourite Flower - Red color flowers

Mantra -
ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः॥
Om Devi Skandamatayai Namah॥
Prarthana -
सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥
Simhasanagata Nityam Padmanchita Karadvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥
Vedic Stuti -
या देवी सर्वभू‍तेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
Ya Devi Sarvabhuteshu Ma Skandamata Rupena Samsthita।
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥
Vedic Dhyana -
वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनीम्॥
धवलवर्णा विशुध्द चक्रस्थितों पञ्चम दुर्गा त्रिनेत्राम्।
अभय पद्म युग्म करां दक्षिण उरू पुत्रधराम् भजेम्॥
पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कार भूषिताम्।
मञ्जीर, हार, केयूर, किङ्किणि, रत्नकुण्डल धारिणीम्॥
प्रफुल्ल वन्दना पल्लवाधरां कान्त कपोलाम् पीन पयोधराम्।
कमनीयां लावण्यां चारू त्रिवली नितम्बनीम्॥
Vande Vanchhita Kamarthe Chandrardhakritashekharam।
Simharudha Chaturbhuja Skandamata Yashasvinim॥
Dhawalavarna Vishuddha Chakrasthitom Panchama Durga Trinetram।
Abhaya Padma Yugma Karam Dakshina Uru Putradharam Bhajem॥
Patambara Paridhanam Mriduhasya Nanalankara Bhushitam।
Manjira, Hara, Keyura, Kinkini, Ratnakundala Dharinim॥
Praphulla Vandana Pallavadharam Kanta Kapolam Pina Payodharam।
Kamaniyam Lavanyam Charu Triwali Nitambanim॥
Vedic Stotra -
नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।
समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥
शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।
ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥
महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।
सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥
अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।
मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥
नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।
सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥
सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।
शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्
तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।
सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥
सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।
प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥
स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।
अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥
पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।
जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥
Namami Skandamata Skandadharinim।
Samagratatvasagaram Paraparagaharam॥
Shivaprabha Samujvalam Sphuchchhashagashekharam।
Lalataratnabhaskaram Jagatpradipti Bhaskaram॥
Mahendrakashyaparchita Sanantakumara Samstutam।
Surasurendravandita Yatharthanirmaladbhutam॥
Atarkyarochiruvijam Vikara Doshavarjitam।
Mumukshubhirvichintitam Visheshatatvamuchitam॥
Nanalankara Bhushitam Mrigendravahanagrajam।
Sushuddhatatvatoshanam Trivedamara Bhushanam॥
Sudharmikaupakarini Surendra Vairighatinim।
Shubham Pushpamalinim Suvarnakalpashakhinim॥
Tamoandhakarayamini Shivasvabhavakaminim।
Sahasrasuryarajikam Dhanajjayogakarikam॥
Sushuddha Kala Kandala Subhridavrindamajjulam।
Prajayini Prajawati Namami Mataram Satim॥
Swakarmakarane Gatim Hariprayacha Parvatim।
Anantashakti Kantidam Yashoarthabhuktimuktidam॥
Punah Punarjagadditam Namamyaham Surarchitam।
Jayeshwari Trilochane Prasida Devi Pahimam॥
Vedic Kavacha -
ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्मधरापरा।
हृदयम् पातु सा देवी कार्तिकेययुता॥
श्री ह्रीं हुं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा।
सर्वाङ्ग में सदा पातु स्कन्दमाता पुत्रप्रदा॥
वाणवाणामृते हुं फट् बीज समन्विता।
उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैॠतेअवतु॥
इन्द्राणी भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी।
सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥
Aim Bijalinka Devi Padayugmadharapara।
Hridayam Patu Sa Devi Kartikeyayuta॥
Shri Hrim Hum Aim Devi Parvasya Patu Sarvada।
Sarvanga Mein Sada Patu Skandamata Putraprada॥
Vanavanamritem Hum Phat Bija Samanvita।
Uttarasya Tathagne Cha Varune Nairiteavatu॥
Indrani Bhairavi Chaivasitangi Cha Samharini।
Sarvada Patu Mam Devi Chanyanyasu Hi Dikshu Vai॥
Vedic Aarti -
जय तेरी हो स्कन्द माता। पांचवां नाम तुम्हारा आता॥
सबके मन की जानन हारी। जग जननी सबकी महतारी॥
तेरी जोत जलाता रहूं मैं। हरदम तुझे ध्याता रहूं मै॥
कई नामों से तुझे पुकारा। मुझे एक है तेरा सहारा॥
कही पहाड़ों पर है डेरा। कई शहरों में तेरा बसेरा॥
हर मन्दिर में तेरे नजारे। गुण गाए तेरे भक्त प्यारे॥
भक्ति अपनी मुझे दिला दो। शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो॥
इन्द्र आदि देवता मिल सारे। करे पुकार तुम्हारे द्वारे॥
दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए। तू ही खण्ड हाथ उठाए॥
दासों को सदा बचाने आयी। भक्त की आस पुजाने आयी॥
Compatibilty | Calculators | Tools